Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúceho podniku zavedením inovatívnych a vyspelích
technologii , strojov, prístrojov a zariadení zameraných najme na zvýšenie efektivity využitia
materiálov a energii.
Názov riadiaceho orgánu:......... ......Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesto realizácie projektu:
...............Okres Veľký Krtíš, Pôtor, Výrobný areál Pôtor-Slatinka
Názov a stručný opis projektu: ... ... Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológii: zvýšenie konkurencieschopnosti
............................................................ existujúceho podniku zavedením inovatívnych a vyspelích technológii, strojov, pristrojov
............................................................ a zariadení zameraných na zvýšenie efektivity využitia materiálov a energii.

Názov a sídlo prijímateľa:................ SKL Cuting, s.r.o., Výrobný areál 346, Pôtor 991 03

Informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:
............................................................
začatie 5/2015 -  ukončenie - 9/2015

Výšku poskytnutého príspevku: ....425 900,00 €

fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu
http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s
http://www.siea.sk/strukturalne-fondy/

publicita SKL Cuting

Príloha č.1 .