Zvýšenie konkurencieschopnosti spolocnosti SKL Cuting, s.r.o. prostredníctvom nákupu inovatívnej technológie na spracovanie diamantových koruniek.Názov riadiaceho orgánu:......... .......
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesto realizácie projektu:
...............Okres Veľký Krtíš, Pôtor, Výrobný areál Pôtor-Slatinka
Názov a stručný opis projektu: ... ... Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SKL Cuting, s.r.o prostredníctvom nákupu ..................................................... .......inovatívnejtechnológie na spracovanie diamantových koruniek.

Názov a sídlo prijímateľa:................ SKL Cuting, s.r.o., Výrobný areál 346, Pôtor 991 03

Informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:
............................................................
začatie 05/2014 -  ukončenie 12/2014

Výšku poskytnutého príspevku: ....197 500,00 €

fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu
http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s
http://www.siea.sk/strukturalne-fondy/

publicita SKL Cuting